Misfortune-Dispelling and Blessings Mantra 消災吉祥神咒

Misfortune is derived from the mind and is extinguished by the mind.  All so called misfortunes are sufferings from retribution caused by past negative karmas. 

When karmic obstacles are cleared, the mind is relieved and realizes blessings.  

To uphold this mantra, one should abide by Three Contemplations in One Mind. Contemplate emptiness (the empty nature of everything in the world) to expel misfortune; contemplate provisional existence to realize blessings. The former two contemplations are from one thought: expel misfortune and blessings will be realized. They are provisionally existent in the Dharma realms. This is Middle Way contemplation.

When one is deluded, blessings may be perceived as misfortune.  When one is enlightened, misfortune may be perceived as blessings. The Tiantai Fourfold Teachings and Six Identities of the Buddha are applicable, and if you contemplate these teachings, you are on the way.

 

災從心招,還從心消。夙業所感,諸苦集身,曰災。

業障清淨,事慶於心,曰吉祥。

持此咒者,當具三觀心,以空觀消災,假觀會吉祥事,空假俱是一念,災消吉至,同名法界,斯即中觀。迷則吉即災也。悟則災即吉也。亦可約四教六即,思之可得。

 

 

Misfortune-Dispelling and Blessings Mantra

Nā mō sān mǎn duō。mǔ tuó nán。wō bō là dǐ 。hè duō shě。

sā láng nán。dá zhí tā。ān。qié qié。qié xì。qié xì 。hòng hòng。

rù wá là。rù wá là。bō là rù wá là。bō là rù wá là。

dǐ sè zhà。dǐ sè zhà。sè zhì lǐ。sè zhì lǐ。

sā pō zhà。sā pō zhà。shàn dǐ jiā。shǐ lǐ yì。sā wá hē。

 

《消災吉祥神咒》

曩謨三滿哆。母馱喃。阿鉢囉底。賀多舍。

娑曩喃。怛姪他。唵。佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。

入嚩囉。入嚩囉。鉢囉入嚩囉。鉢囉入嚩囉。

底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。

娑癹吒。娑癹吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩訶。